ANGAŽMAN KAO DISKURZIVNA PRAKSA I SISTEMSKI DOGAĐAJ

Apstrakt

Ovaj rad je svojevrsna konfrontacija sa široko prihvaćenom tezom prema kojoj je angažman intencionalno ili mentalno stanje koje je nužno već pre delanja. S jedne strane, oslanjamo se na koncept ontološkog zalaganja. Pokušavamo da ga upotrebimo u društvenom kontekstu, naglašavajući da ono ima implikacije u društvenoj prostornosti. S druge strane, analiziramo i različite pojmove angažmana u teorijama sistema, sa posebnim osvrtom na Parsonsa i Lumana. Na kraju, pokušavamo da pomirimo ove dve koncepcije, ističući da obe
predstavljaju dobre argumente protiv „intencionalističke teze“.

https://doi.org/10.5281/zenodo.3823371
PDF