SOLIDARNOST I AUTONOMIJA U KONTEKSTU PANDEMIJE: DOMINANTNI REČNICI KRITIKE I SKICA ALTERNATIVE
PDF

Ključne reči

pandemija
legitimizacija
rečnik kritike
neoliberalizam
autonomija
solidarnost
intersubjektivnost

Kako citirati

Ivković, M. (2020). SOLIDARNOST I AUTONOMIJA U KONTEKSTU PANDEMIJE: DOMINANTNI REČNICI KRITIKE I SKICA ALTERNATIVE. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 1(2), 229–247. https://doi.org/10.5281/zenodo.4304608

Apstrakt

U radu se analiziraju dominantni rečnici kritike pandemijske politike u Srbiji, koji se posmatraju kao reprezentativni za ocenu emancipatornog potencijala pandemije uopšte, u smislu njenog potencijala za delegitimizaciju neoliberalne demokratije. Rad razmatra dva rečnika koji poseduju izvesni kritički potencijal u ovom pogledu – tzv. proceduralistički liberalno-demokratski i rečnik „života ispred ekonomije“ – da bi zatim ukazao na nemogućnost ovih rečnika da pandemijsku politiku shvate kao formu društvene dominacije kojom se nastoji otkloniti pretnja po legitimnost poretka. Autor analizira prirodu dominacije koja se može iščitati iz glavnog narativa pandemijske politike – narativa o „nedisciplinovanim građanima“, i zaključuje da je posredi manifestacija „kompleksne dominacije“ (Lik Boltanski) koja poseduje strukturu „normativnog paradoksa“ (Aksel Honet i Martin Hartman). Naposletku, rad predstavlja nacrt alternativne leve kritike pandemijske politike koja razvija preliminarni model „intersubjektivnog konstituisanja“ lične autonomije unutar demokratske javne sfere kao bazičnog preduslova za osećanje građanske solidarnosti.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4304608
PDF