SHVATANJE ČOVEKA U FILOZOFSKOJ MISLI „RANOG“ MARKSA
PDF

Ključne reči

čovek
antropologija
povest
Marks
Hegel
praksa

Kako citirati

Jovanov, R. . (2020). SHVATANJE ČOVEKA U FILOZOFSKOJ MISLI „RANOG“ MARKSA. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 1(2), 273–288. https://doi.org/10.5281/zenodo.4304635

Apstrakt

U radu se razmatra shvatanje čoveka u ranim Marksovim radovima.Time na videlo izlazi i antropološka osnova Marksove filozofije, a koja nije samo nedovoljno, nego i pogrešno shvaćena u radovima osnivača filozofske antropologije kao zasebne filozofske poddiscipline (prvenstveno kod Šelera). U radu će se insistirati na jedinstvu antropologije i povesti, koje Marks preuzima od Hegela.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4304635
PDF