DIDRO I TEOLOGIJA
PDF

Ključne reči

Didro
filosofija
teologija
Bog
religija
priroda
prosvetiteljstvo
razum

Kako citirati

N. Janjić, . M. (2021). DIDRO I TEOLOGIJA. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 2(1), 69–88. https://doi.org/10.5281/zenodo.4784244

Apstrakt

Polazeći od sažetog pregleda značenja pojma teologija (θεολογία) – između helenskog i srednjovekovnog – kao i kratkog osvrta na Didroovo (Denis Diderot, 1713–1784) formalno obrazovanje, cilj ovoga rada je da se na osnovu glavnog istraživačkog korpusa ustanovi i objasni njegov stav prema suštinskim teološkim pitanjima. Jedno od glavnih filosofsko- metodoloških načela kod Didroa je kritičko preispitivanje tradicionalnih načela. U tom smislu, on pristupa teologiji i centralnom teološkom problemu iz različitih uglova kako bi zasnovao antihrišćansku i materijalističku teologiju. Didro se na taj način udaljava od prethodne srednjovekovne sholastičke tradicije i vraća se antičkim filosofskim uzorima. U glavni analizirani korpus ulaze spisi: Filosofske misli, O samodovoljnosti prirodne religije, Pismo o slepima, D’Alamberov san i Razgovor filosofa s maršalicom od ***, kao i enciklopedijski članak „Teologija“.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4784244
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported License.