POLITIKE (I) OBRAZOVANJA: KAKVA EMANCIPACIJA, OD ČEGA I ZA ŠTA?
PDF

Ključne reči

emancipacija
obrazovanje
politika
Marks
Pinsker
Freire
Poper

Kako citirati

Krstić , P. . (2021). POLITIKE (I) OBRAZOVANJA: KAKVA EMANCIPACIJA, OD ČEGA I ZA ŠTA?. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 2(2), 209–224. https://doi.org/10.5281/zenodo.5732498

Apstrakt

Rad nastoji da tematizuje odnos emancipacije i obrazovanja u četiri koraka. U prvom delu izlaže se kratki istorijski presek upotrebe termina „emancipacija“ i signalizira njena struktura, elementi i/ili figura. Drugi deo rada zajmi dva modela emancipacije koja nudi tradicija političke misli koja obeležava doba emancipacije: reč je o predlozima za revolucionarnu i cionističku emancipaciju Jevreja u devetnaestom veku. Tim modelima u trećem delu jukstaponiraju se karakteristična zagovaranja obrazovne emancipacije dvadesetog veka: jedno prosvetiteljsko i jedno prevratničko nasleđe sa odgovarajućim političkim vizijama i strategijama. Zaključni deo rezimira sličnosti i razlike (mišljenja) emancipacije u politici i emancipacije u obrazovanju i sugeriše perspektivu iz koje bi se nagovestila mogućnost emancipovanja obrazovanja od politikama dirigovanih zahteva za emancipacijom.

https://doi.org/10.5281/zenodo.5732498
PDF