DA LI SEKSUALNO OBRAZOVANJE TREBA DA SE UČI U ŠKOLAMA?
PDF

Ključne reči

obrazovanje
seksualno obrazovanje
filozofija obrazovanja
seksualnost
škola
školovanje
seksualna edukacija

Kako citirati

Petrović, M. (2021). DA LI SEKSUALNO OBRAZOVANJE TREBA DA SE UČI U ŠKOLAMA?. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 2(2), 241–256. https://doi.org/10.5281/zenodo.5732512

Apstrakt

U seksualnom obrazovanju mladih ključnu ulogu treba da ima škola, odnosno seksualno obrazovanje formalizovano kroz nastavni program. Neformalno seksualno obrazovanje je neophodno, ali nedovoljno. Kako bismo odgovorili da li je zahtev za uključivanjem seksualnog obrazovanja u školski program opravdan, ispitivali smo odgovore na tri pitanja: Koji su ciljevi seksualnog obrazovanja i da li su u skladu sa opštim ciljevima obrazovanja? Da li seksualno obrazovanje treba da reprodukuje već utvrđene društvene vrednosti ili nastavni program treba da omogući učenicama i učenicima da ove vrednosti samostalno procenjuju? Da li kurikulumi treba da budu prilagođeni interesovanjima, sklonostima i sposobnostima učenica i učenika ili bi školski program trebalo da bude isti za sve? Glavni cilj seksualnog obrazovanja je da mladima pruži relevantno znanje i da ih nauči da adekvatno delaju u skladu sa tim znanjem, što je u skladu sa opštim težnjama obrazovanja. Seksualno obrazovanje ne bi trebalo da reprodukuje dominantne društvene vrednosti, već da teži tome da ih promeni. Kako bi glavni ciljevi seksualnog obrazovanja mogli da budu ispunjeni, ono treba da bude obavezno za sve mlade.

https://doi.org/10.5281/zenodo.5732512
PDF