Etički kodeks

Etički kodeks i postupak u slučaju nemoralnog ponašanja

 

Članovi redakcije obezbeđuju nadzor i staraju se o očuvanju etike izdavača. To podrazumeva strogu politiku u pogledu plagijarizma i lažnih podataka, snažnu posvećenost objavljivanju ispravki, pojašnjenja, povlačenja rukopisa i, kada je potrebno, izvinjenja, kao i strogo sprečavanje da poslovne potrebe kompromituju intelektualne i etičke standarde.

Kad god se uoči da je, uprkos svim uredničkim naporima, ova politika prekršena a objavljeni rad sadrži značajne netačnosti, pogrešne iskaze ili iskrivljene izveštaje, rad će odmah biti ispravljen ili povučen. Svaka ispravka ili povlačenje rada biće jasno prepoznatljiva čitaocima i sistemima indeksiranja.

Plagijarizam

Plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog izraza i predstavljnje kao svojih, predstavlja grubo kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i povredu autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Plagijat obuhvata sledeće:

 • doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno parafraziranje (u cilju prikrivanja plagijata) delova tekstova drugih autora bez jasnog ukazivanja na izvor ili obeležavanje kopiranih fragmenata (na primer, korišćenjem navodnika);
 • kopiranje jednačina, slika ili tabela iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i/ili bez dozvole autora ili nosilaca autorskih prava za njihovo korišćenje.

Upozoravamo autore da se za svaki rukopis proverava da li je plagijat. Rukopisi kod kojih postoje jasne indicije da se radi o plagijatu biće automatski odbijeni.

Ako se ustanovi da je rad koji je već objavljen u časopisu Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva plagijat, on će biti povučen u skladu sa procedurom opisanom pod „Povlačenje radova“, a autorima će biti izrečena mera trajne zabrane da objavljuju u Časopisu. Od autora će se takođe zahtevati da upute pisano izvinjenje autorima izvornog rada.

Povlačenje radova

Postupci povlačenja i uklanjanja članka ne preduzimaju se olako i mogu se odigrati samo u izuzetnim okolnostima. Glavni razlog za povlačenje ili uklanjanje rukopisa jeste potreba da se ispravi greška u cilju očuvanja integriteta nauke, a ne želja da se autori kazne.

Povlačenje članka se načelno praktikuje za članke koji su prihvaćeni za objavljivanje ali nisu formalno objavljeni. Ukoliko se otkrije da članak sadrži greške, lažne tvrdje o autororstvu, da je podnet u više časopisa u isto vreme, da je plagijat, da manipuliše podacima u cilju prevare, da krši prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, ili, prema viđenju urednika, na drugi način predstavlja ozbiljnu povredu profesionalnog etičkog kodeksa i smernica za objavljivanje u časopisu Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, takav rad se i pre objavljivanja mora „povući“.

Objavljeni članci će ostati prisutni, tačni i nepromenjeni dok god je to moguće. Međutim, mogu se pojaviti okolnosti zbog kojih se i već objavljeni članak mora ukloniti: u slučaju da se naknadno uoče greške čija je ispravka neophodna, da je došlo do kršenja zakonskih ograničenja izdavača, vlasnika autorskih prava ili autora ili do ogrešenja o profesionalni etički kodeks, poput višestrukog podnošenja, lažnog tvrđenja autorstva, plagiranja, prevare pri upotrebi podataka i slično. Standarde za postupak uklanjanja članka iz mrežne baze podataka razvila su brojna bibliotečka i naučna tela, a njihove najbolje prakse usvojila je Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva: sadržaj članka (HTML i PDF) se uklanja i zamenjuje stranicom (HTML i PDF) na kojoj se izjavljuje da je članak povučen u skladu sa politkom povlačenja članka Časopisa, sa linkom na aktuelni dokumet o toj politici.

Ptema dobrim običajima, autor ili redakcija mogu ukloniti članak i po savetu naučne zajednice. Ukoliko se ispostavi da je članak nedvosmisleno klevetnički, da krši zakonska prava drugih lica, ukoliko je predmet sudskog spora ili postoji dobar razlog da se očekuje da će biti predmet sudskog spora ili kada članak, ukoliko se postupa prema njemu, može predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje, zadžaće se metapodaci (naslov i autor(i)), ali će se tekst zameniti beleškom koja ukazuje da je članak uklonjen s pravnih razloga.

Razrešavanje spornih situacija

Svaki pojedinac ili institucija mogu u bilo kom trenutku da urednicima i/ili redakciji prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima, te da o tome dostave neophodne informacije/dokaze.

Provera iznesenih navoda i dokaza

 • Glavni urednik će u dogovoru sa urednicima sekcija i redakcijom odlučiti o pokretanju postupka provere iznesenih navoda i dokaza.
 • Tokom tog postupka svi izneseni dokazi smatraće se poverljivim materijalom i biće predočeni samo onim licima koja su direktno uključena u postupak.
 • Licima za koja se sumnja da su prekršila etičke standarde biće data mogućnost da odgovore na optužbe iznesene protiv njih.
 • Ako se ustanovi da je zaista došlo do nepravilnosti, proceniće se da li ih treba okarakterisati kao manji prekršaj ili grubo kršenje etičkih standarda.

Manji prekršaj

Situacije okarakterisane kao manji prekršaj rešavaće se u direktnoj komunikaciji sa licima koja su prekršaj učinila, bez uključivanja trećih lica; na primer:

 • obaveštavanjem autora/recenzenata da je došlo do manjeg prekršaja koji je proistekao iz nerazumevanja ili pogrešne primene akademskih standarda;
 • pismo upozorenja autoru/recenzentu koji je učnio manji prekršaj.

Grubo kršenje etičkih standarda

Odluke u vezi sa grubim kršenjem etičkih standarda donosi glavni urednik u saradnji sa urednicima sekcija i redakcijom i, ako je to potrebno, za tu priliku okupljenom grupom stručnjaka. Mere koje će preduzeti mogu biti sledeće (i mogu se primenjivati pojedinačno ili istovremeno):

 • objavljivanje saopštenja ili uvodnika u kom se opisuje slučaj kršenja etičkih standarda;
 • slanje službenog obaveštenja rukovodiocima ili poslodavcima autora/recenzenta;
 • povlačenje objavljenog rada u skladu sa procedurom opisanom pod „Povlačenje radova“;
 • autorima će biti zabranjeno da tokom određenog perioda ili trajno objavljuju radove u Časopisu;
 • upoznavanje relevantnih stručnih organizacija ili nadležnih organa sa slučajem kako bi mogli da preduzmu odgovarajuće mere.

Prilikom razrešavanja spornih situacija redakcija časopisa se rukovodi smernicama i preporukama Odbora za etiku u izdavaštvu (Committee on Publication Ethics – COPE): http://publicationethics.org/resources/.

 

Otvoreni pristup

Časopis Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva dostupan je u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i distribuirati u edukativne i nekomercijalne svrhe. Članci besplatno preuzeti sa sajta časopisa moraju se koristiti u skladu sa licencom Creative Commons Autorstvo-Nekomercijano-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/).

 

Autorska prava

 Podnošenjem rukopisa autori se saglašavaju sa sledećom politikom autorskih prava. U slučaju da rukopis ne bude prihvaćen za objavljivanje u časopisu Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, autori zadržavaju sva prava. Kada je rukopis prihvaćen, međutim, autori prenose izvesna prava na izdavača.

Autori, ukratko, na izdavača prenose pravo da članak objavi, da u slučaju daljeg korišćenja članka bude naveden kao njegov prvi izdavač, kao i da distribuira članak u svim oblicima i medijima. Detaljnije, na izdavača se prenose sledeća neekskluzivna prava na rukopis, uključujući i dodatne materijale, i sve delove, izvode ili elemente rukopisa:

 • pravo da reprodukuje i distribuira rukopis, uključujući i štampanje na zahtev;
 • pravo na izdavanje probnih primeraka, reprinta i posebnih izdanja rukopisa;
 • pravo da rukopis prevede na druge jezike;
 • pravo da rukopis reprodukuje koristeći fotomehanička ili slična sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na fotokopiranje, i pravo da distribuira te reprodukcije;
 • pravo da rukopis reprodukuje i distribuira elektronskim ili optičkim putem na svakom nosaču podataka ili medija za pohranjivanje podataka, a naročito u mašinski čitljivom/digitalizovanom obliku na nosačima podataka kao što su hard disk, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), mini disk, trake sa podacima, kao i pravo da reprodukuje i distribuira rukopis sa tih nosača podataka;
 • pravo da sačuva rukopis u bazama podataka, uključujući i mrežne baze podataka, kao i pravo prenosa rukopisa u svim tehničkim sistemima i režimima;
 • pravo da rukopis učini dostupnim javnosti ili zatvorenim grupama korisnika na osnovu pojedinačnih zahteva, za upotrebu na monitoru ili drugim čitačima (uključujući i čitače elektonskih knjiga), kao i u obliku koji omogućava štampanje korisniku, bilo putem interneta, drugih mrežnih servisa ili putem internih ili eksternih mreža.

Autori imaju pravo da članak koriste na isti način kao i treća lica u skladu sa licencom Creative Commons Autorstvo-Nekomercijano-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/). Autori, međutim, zadržavaju i sledeća autorska prava nad objavljenim člankom: pravo da članak prevedu na drugi jezik, da ga koriste u publikacijama koje predstavljaju kompilaciju njihovih radova, da ga koriste u doktorskoj disertaciji ili monografiji, kako u komercijalne, tako i u nekomercijalne svrhe, pod uslovom da navedu da novo delo predstavlja derivat članka objavljenog u časopisu Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. Pri tome se moraju navesti osnovni bibilografski podaci izvornog članka objavljenog u časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, godiše, sveska, paginacija), a mora se navesti i identifikator digitalnog objekta – DOI objavljenog članka u formi HTML linka i/ili URL adresa na kojoj je članak izvorno objavljen.

Samoarhiviranje

Časopis Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva podstiče samoarhiviranje i omogućava autorima da prihvaćenu, recenziranu verziju rukopisa, kao i finalnu, objavljenu verziju (verziju izdavača), u PDF formatu deponuju u institucionalno spremište (repozitorijum) i/ili nekomercijalne baze podataka, da ga objave na ličnim veb stranicama, uključujući i profile na društvenim mrežema za naučnike, i/ili na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, u skladu sa odredbama licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijano-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/), u bilo koje vreme nakon objavljivanja u časopisu. Pri tome se moraju navesti osnovni bibliografski podaci o članku objavljenom u časopisu (autori, naslov časopisa, godište, sveska, paginacija), poželjno je i izdavač, a mora se navesti i identifikator digitalnog objekta – DOI objavljenog članka u formi HTML linka.

 

Politika privatnosti

 Imena i elektronske adrese unete na sajt Kritike: časopisa za filozofiju i teoriju društva (http://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc) koristiće se isključivo za potrebe ovog časopisa i neće biti dostupne ma kojoj trećoj strani za ma koje druge svrhe.

 

Odricanje odgovornosti

Gledišta koja su izneta u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i redakcije časopisa Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje koje su izneli u prilozima. Izdavač neće snositi pravnu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za nadoknadu štete.