Uputstvo za recenzente

Redakcija Kritike: časopisa za filozofiju i teoriju društva veoma drži do stručnog anonimnog recenziranja, uverena da ono na možda presudan način doprinosi poboljšanju kvaliteta naučnih radova, i visoko ceni odvojeno vreme i posvećenost recenzenata koji se odazovu na njen poziv.

Redakcija se rukovodi načelom anonimnosti i akademskog standarda recenziranja. Stoga molimo recenzente koji su se prihvatili posla da o temi i radu koji procenjuju ne govore sa drugim saradnicima, kolegama ili autorima, da svoja obrazloženja pažljivo potkrepe preciznim argumentima, te da poštuju dogovorene rokove ili da nam blagovremeno jave da su onemogućeni da ih ispoštuju, odnosno zatraže produženje roka za procenu rada.

Molimo recenzente da posvete posebnu pažnu sledećim aspektima kvaliteta naučnog rada koji procenjuju:

Struktura rada. Pored elemenata koje svaki rad mora da ima (apstrakt, ključne reči, rezime, literatura, izvori...), veoma je važno da ti elementi budu u skladu sa naslovom rada, kao i da unutrašnja organizacija teksta i argumentacija budu konzistentne i u vezi sa definisanim problemom ili temom. Pored toga, veoma je važno da od samog početka u apstraktu budu jasno definisani osnovno težište i ciljevi rada.

Relevantnost teme. Tema rada trebalo bi da bude naučno relevantna, aktuelna, problemski ili sintetički formulisana, odnosno da ponudi nova čitanja postojeće naučne građe ili otkriće nove.

Naučna relevantnost problema. Istraživanje problema definisanih u apstraktu rada trebalo bi da doprinese ne samo obogaćivanju znanja o određenoj filozofskoj ili društvenoj pojavi, naznačenoj u naslovu rada, već i da ponudi modele tumačenja koji mogu da posluže kao osnova za naučna istraživanja u drugim tematskim područjima, ili da pomere granice u razumevanju i primeni dosadašnjih teorijsko-metodoloških paradigmi.

Relevantnost korišćene literature. Veoma je važno da svaki rad bude utemeljen na relevantnoj naučnoj literaturi, bez obzira na godinu njenog objavljivanja: na osnovu korišćene literature autor/autorka pokazuje i u kojoj meri poznaje trenutno stanje i rezultate u oblasti o kojoj piše. Stoga molimo recenzente da u svojim obrazloženjima, tamo gde je potrebno, predlože literaturu i izvore koje autor/autorka nisu uključili u rad a koji bi poboljšali kvalitet rada ili ukazali na aktuelnost i inovativnost teme.

Prihvatanjem da recenzira prilog, smatra se da je recenzent upoznat sa uputstvima recenzentima časopisa Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. Sve recenzije se šalju na elektronsku adresu redakcija.kritika@instifdt.bg.ac.